Warto wiedzieć

Osoby użytkujące samochody w działalności gospodarczej mają wiele wątpliwości dotyczących zasad zaliczania w koszty wydatków związanych z pojazdami zarówno na podstawie ustaw o podatku dochodowym, jak również podatku VAT.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) /art. 5a pkt. 19 i art. 5c/ i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) /art. 4a pkt 9 i art. 4b/ oraz ustawie o podatku od towarów i usług art. 86 ust. 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c/ obowiązują przepisy, na podstawie których można jednoznacznie zakwalifikować samochód jako osobowy lub ciężarowy.

Definicja samochodu osobowego wynikająca z ustaw podatkowych

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego, określona w art. 5a pkt 19 updof i art. 4a pkt 9 updop. Obecnie samochodem osobowym jest pojazd samochodowy spełniający łącznie dwa warunki:

  1. jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony,

2.    jest on konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób (w limicie 9 osób trzeba uwzględnić kierowcę).

Na podstawie obecnych przepisów podatkowych po zakupie samochodu osobowego na firmę musimy amortyzować go ze stawką 20% rocznie (używane ponad pół roku stawką 40% rocznie) – samochodów osobowych nie można amortyzować jednorazowo. Zgodnie z ustawą odliczamy 60% podatku VAT nie więcej niż 6000zł. Nie odliczamy podatku VAT przy zakupie paliwa. Ustawy o podatkach dochodowych ograniczają górną granicę wartości początkowej samochodu osobowego do amortyzacji do kwoty 20.000EURO.

Samochód osobowy użytkowany przez firmę na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie ma ograniczenia wartościowego /20.000EURO/ przy zaliczaniu rat leasingowych w koszty, natomiast obowiązuje ograniczenie w odliczeniu podatku VAT (60% nie więcej niż 6000zł podatku zawartego w ratach leasingowych).

Definicja samochodu ciężarowego wynikająca z ustaw podatkowych

Mimo spełniania wymogów objętych definicją, za samochód osobowy nie jest uważany pojazd samochodowy, który:

1         ma jeden rząd siedzeń, oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i klasyfikowany jest na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, /w tym samochodzie kratka znajduje się za pierwszym rzędem siedzeń/

2     ma więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; do obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim trzeba przyjąć, że długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzonej w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, uwaga – samochód Volkswagen Transporter z dwoma rzędami siedzeń jest samochodem osobowym,

Uwaga: jeśli część do przewozu ładunków nie przekracza 50% długości pojazdu to samochód jest traktowany jako samochód osobowy, pomimo wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że jest samochodem ciężarowym.

3     ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

4     posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

5     jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w pkt 1-4, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację. Ponadto w dowodzie rejestracyjnym pojazdu powinna być dokonana adnotacja o spełnieniu tych wymagań. Kopię zaświadczenia, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (do Biura Podatkowego)

Jeżeli w samochodzie, dla którego wydano zaświadczenie, zostaną wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań wyłączających go z definicji samochodu osobowego, podatnik obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tych okolicznościach, w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Regulacje w zakresie badań technicznych i zawiadomienia urzędu skarbowego zawarte są w art. 5c updof i art. 4b updop.

Po zakupie samochodu ciężarowego spełniającego w/w warunki na firmę  osoby fizyczne mogą zaliczyć jego wartość jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczenia kwotowego, jakie obowiązuje  w przypadku zakupu samochodów osobowych. Bez żadnych ograniczeń można odliczyć w całości podatek VAT zarówno od zakupu samochodu jak i paliwa używanego do napędu samochodu.

Samochód „z kratką” za drugim rzędem siedzeń.

Od 1 stycznia 2011r. samochody „z kratką” za drugim rzędem siedzeń są w przepisach  podatku VAT traktowane jako samochody osobowe. Do końca 2012r. zawieszone jest prawo do odliczania całego podatku VAT od zakupu samochodu jak również odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do tego rodzaju samochodów. Samochód taki ma być traktowany tak samo jak samochód osobowy – możliwość odliczenia 60% podatku VAT /nie więcej niż 6000zł/ przy zakupu samochodu i zakaz odliczania podatku VAT przy zakupie paliwa.

W zakresie podatku dochodowego samochód „z kratką” za drugim rzędem siedzeń według ustawy pdof jest traktowany jak samochód osobowy i nie może skorzystać z przywileju jednorazowej amortyzacji. Jego wartość do  amortyzacji musi zostać ograniczona do kwoty 20.000EURO.

Uwaga

Od 1 stycznia 2013 r. ograniczenia w odliczaniu VAT od niektórych nabywanych i eksploatowanych pojazdów ulegną pewnemu złagodzeniu. Pełne odliczanie VAT przysługiwać będzie również w odniesieniu do pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

W tym przypadku dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Natomiast pojazdy, które spełniają wymienione warunki, ale nie wynika to z wyciągu ze świadectwa homologacji ani opisu wskazanej decyzji (w tych dokumentach nie ma określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc) – uznaje się za samochody osobowe.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących  użytkowania samochodów w działalności gospodarczej prosimy o kontakt bezpośredni.

Close Menu